Projektas Europos miestai

Projektas „Europos miestai, skatinantys kultūrų dialogą ir kovojantys su migrantų ir mažumų diskriminacija

Projektu siekiama didinti supratimą apie ES kultūrinės aplinkos turtingumą ir populiarinti tokias svarbiausias Europos vertybes, kaip pliuralizmas ir tolerancija, kurias palengvina kultūrų mainai, tokiu būdu prisidedant prie pagarbios, dinamiškos ir daugialypės Europos tapatybės formavimo. Pagrindinis projekto prioritetas yra skatinti kultūrų dialogą tarp įvairių Europos bendruomenių ir politinių veikėjų, užkirsti kelią diskriminacijai ir kovoti su migrantų, ir mažumų grupių stigmatizavimu.

Projekto biudžetas: 148 680,00 EUR
Projekto trukmė: 2019 m. rugsėjo mėn. 01 d. – 2020 m. gruodžio mėn. 31 d.

Daugiau informacijos apie projektą  ir vykdomas veiklas galite rasti čia: http://www.intercultural-network.eu/?fbclid=IwAR2xYZVcEyzrFcd15VBtiPWHPn-H1t4iYTvjeZCqdZOGZ-e5f0xykk6J58s

arba Facebook puslapyje: https://www.facebook.com/interculturaldialoguenetwork

 

Duomenų apsaugos politika nuotolinių projekto renginių metu.

Tikimasi, kad šis projektas padės:

Atsižvelgiant į prioritetą – keistis gerąja patirtimi tarptautiniu mastu – projekte dalyvauja 5 buvusios, būsimos ir dabartinės Europos kultūros sostinės: Rijeka (2020 m.), Kaunas (2022 m.), Timisoara (2021 m.), Novi Sad (2021 m.) ir Plovdivas (2019 m.).

Numatomi projekto rezultatai:

 • aktyvaus pilietinio dalyvavimo skatinimas tarptautiniu mastu;
 • parama vietos ir Europos politikų ir piliečių pastangoms kartu spręsti tarpkultūrinio dialogo ir mažumų bei migrantų stigmatizavimo iššūkius;
 • pagalba vietos valdžios institucijų ir pilietinės visuomenės organizacijų veikloms, kuriomis siekiama paveikti skirtingų kultūrinių grupių socialinę sąveiką, bendravimą ir tarpusavio supratimą bei skatinti migrantų ir mažumų įtraukimą į visų Europos miestų socialinį ir kultūrinį gyvenimą.

Mažiausiai 500 ES piliečių (30-40 vietinių dalyvių iš kiekvienos šalies-partnerės) aktyviai prisidės, kuriant ir skelbiant socialinės žiniasklaidos turinį bei projektinę medžiagą

Numatoma, kad projektas pasieks apie 20 000 europiečių.

Planuojami 5 tarptautiniai susitikimai, kurių metu bus nagrinėjamos šios temos:

 1. Susitikimas Rijekoje (Kroatija) – „Kultūros įvairovės paminėjimas“, Europos iniciatyvų baltoji knyga apie kultūrų dialogą (anglų k.), migraciją ir humanitarinę krizę, taip pat keitimasis patirtimi iš skirtingų kultūros sostinių“;
 2. Susitikimas Carnikavoje (Latvija) – „Europos miestai, siekiantys užkirsti kelią diskriminacijai ir kovojantys su migrantų ir mažumų grupių stigmatizavimu įvairiose Europos visuomenės grupėse“;
 3. Susitikimas Aleksandrove, Lodzėje (Lenkija) – „Priemonės, padėsiančios valdyti įvairovės, kultūrinio dialogo skatinimo ir kovos su migrantų ir mažumų diskriminacija“;
 4. Susitikimas Plovdive (Bulgarija) – „Europos kultūros sostinių poveikis kultūrų dialogui ir prevencija migrantų bei mažumų stigmatizacijai“;
 5. Kaunas (Lietuva) – „ „Dalyvaujantysis valdymas“ („Participatory governance“) ir pilietinės visuomenės įtraukimas į tarpkultūrinės politikos formavimą“.

Virš 3000 dalyvių dalyvaus planuojant ir įgyvendinant 5 tarptautinius renginius Kroatijoje, Bulgarijoje, Latvijoje, Lenkijoje ir Lietuvoje, taip pat 5 internetinėse pilietinėse diskusijose.

Nuo gegužės mėnesio kiekvienas iš partnerių turės pradėti įgyvendinti su projektu susijusias vietines veiklas savo regione. Tokiai vienai bus skiriama iki 1000 eurų vienam partneriui.

Atsižvelgiant į prioritetą – keistis gerąja patirtimi tarptautiniu mastu – projekte dalyvauja 5 buvusios, būsimos ir dabartinės Europos kultūros sostinės: Rijeka (2020 m.), Kaunas (2022 m.), Timisoara (2021 m.), Novi Sad (2021 m.) ir Plovdivas (2019 m.).

Projekte dalyvauja 15 partnerių iš 14 šalių: 11 ES narių (Latvija, Lenkija, Kroatija, Graikija, Lietuva, Italija, Ispanija, Nyderlandai, Rumunija, JK ir Bulgarija) bei 3 kaimyninės šalys – Serbija, Makedonija ir Albanija.

RENGINIO TURINYS:

 • Diskusijos apie dalyvaujamąjį valdymą ir pilietinės visuomenės įtraukimą į tarpkultūrinės
  politikos formavimo procesą nuo pradinės idėjos iki įgyvendinimo.
 • Atviros diskusijos su Lietuvos piliečiais, įtraukiant juos į diskusijas bei dalinimąsi patirtimi su tinklo nariais.

LAUKIAMI REZULTATAI:

 • Sukurtos prielaidos Europos įvairovės ir tarpkultūrinio dialogo, kaip priemonių kuriant
  įtraukesnę ir teisingesnę visuomenę Europos miestuose, skatinimui.
 • Svarstytos įvairovės valdymo strategijos bei aptarta Europos miestų tinklo įvairovei valdyti
  ir mažumų bei migrantų teisėms apsaugoti narių geroji praktika.

2-asis tarptautinis renginys Kaune

Europos tinklų renginys „Dalyvaujamasis valdymas ir pilietinės visuomenės įtraukimas, formuojant tarpkultūrinę politiką„ vyks nuotoliniu būdu, ZOOM platformoje, 2021 m. balandžio 13–15 d.

Tinklo narius iš 14 partnerių Europos šalių ir mažiausiai 20 atstovų iš Lietuvos, į nuotolinį susitikimą kviečia Kauno regiono plėtros agentūra.

Bus parengta miesto tinklų strategija ir Europos politikos rekomendacijos, kaip įgyvendinti bendrus miesto ir piliečių veiksmus, tarpkultūriniam dialogui, vietos ir visos Europos lygiu.

Programoje dalyvaus pranešėjai iš Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, Jonavos rajono savivaldybės, Carnikav‘os savivaldybės, Įvairovės plėtros grupės, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, ES investicinio padalinio Tautinės mažumos prie Lietuvos Respublikos vyriausybės, Kauno Europos kultūros sostinės 2022 m., Jonavos rajono socialinių paslaugų centro ir daugiausia dėmesio skirs įvairovės plėtrai Lietuvoje, migrantų integracijos politikai Lietuvoje: kliūtims ir galimybėms aptarti, įvairovei ir kultūros paveldui, integracijos politikai užsieniečiams Lietuvos Respublikoje, tautinių mažumų politikai Lietuvoje, vietinio dalyvaujamojo valdymo taikymo iššūkiams, gerajai migrantų integracijos praktikai Jonavos rajono savivaldybėje ir taip pat išgirsime „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ pristatymą.

Sutrumpinta darbotvarkė žemiau:
• 13.04 val., 10: 00–14: 00 CET (vietos laikas: +1:00). Dalyvaujamasis valdymas ir pilietinės visuomenės įtraukimas, formuojant tarpkultūrinę politiką
• 14.04, 10: 00-13: 15, CET (vietos laikas: +1: 00) Lietuvos tautinių mažumų politika ir iššūkiai dalyvaujamojo valdymo vietiniam taikymui
• 15.04 val., 10: 00–11: 00 CET (vietos laikas: +1:00). Integracijos procesai ir socialinės paslaugos migrantams

ES nėra atsakinga už šią pateiktą informaciją.

Paskutinis atnaujinimas: 2020-10-16