Kiti

VERSLO, INVESTICINIAI PROJEKTAI IR GALIMYBIŲ STUDIJOS

Viešoji įstaiga Kauno regiono plėtros agentūra parengė Kauno rajono slidinėjimo trasų studiją. Studijos tikslas – atlikti išsamią Kauno rajono kalnų slidinėjimo trasų įrengimo išteklių ir infrastruktūros situacijos analizę, įvertinti trasų įrengimo galimybes, plėtros alternatyvas. Studija rengiama siekiant gerinti regioninės plėtros planavimą, kompleksinių turizmo paslaugų teikimą, sudaryti prielaidas verslo plėtrai turizmo srityje bei mažinti neigiamą sezoniškumo įtaką.

Projekto tikslas – siekiant padidinti  kaimo gyvenamosios aplinkos patrauklumą, rekonstruoti, įrengti Nemaitonių seniūnijos administracinį pastatą. Investicinis projektas parengtas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos 3 krypties „Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir kaimo ekonomikos įvairinimas“ įgyvendinimo priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“.

Projekto tikslas – aprūpinti Kalvių gyvenvietės gyventojus tinkamos kokybės geriamuoju vandeniu. Investicinis projektas parengtas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos 3 krypties „Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir kaimo ekonomikos įvairinimas“ įgyvendinimo priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“.

Projekto tikslas – Palomenės kultūros centro patalpų remontas ir įrengimas, teikti kokybiškas paslaugas, sukurti sąlygas efektyviam įstaigos darbui. Šio tikslo įgyvendinimui bus atliktas Palomenės kultūros centro patalpų renovacija. Naujos patalpos, atnaujinta įranga ir baldai sudarys sąlygas Palomenės kultūros centrui efektyviau vykdyti savo veiklą, pritraukti daugiau bendruomenės narių į įvairius renginius. Apleisto pastato sutvarkymas ir panaudojimas viešųjų visuomenės poreikių tenkinimui prisidės prie Palomenės kaimo gyvenamosios aplinkos patrauklumo didinimo. Investicinis projektas parengtas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos 3 krypties „Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir kaimo ekonomikos įvairinimas“ įgyvendinimo priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“.

Projektas bus finansuojamas pagal 2007 – 2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai Priemonę VP3-1.2-VRM-01-R Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas.

Projekto tikslas – rekonstruoti, įrengti Žiežmarių biblioteką, siekiant sudaryti tinkamas sąlygas Žiežmarių seniūnijos skaitytojams, naudotojams bibliotekos teikiamomis paslaugomis. Šio tikslo įgyvendinimui bus atliktas kultūros paveldo pastato kapitalinis remontas, pastatas bus pritaikytas bibliotekos reikmėms. Naujos patalpos, atnaujinta įranga ir baldai sudarys sąlygas Žiežmarių bibliotekai pritraukti naujus vartotojus, padidinti esamų lankytojų apsilankymų skaičių. Apleisto pastato sutvarkymas ir panaudojimas viešųjų visuomenės poreikių tenkinimui prisidės prie Žiežmarių gyvenamosios aplinkos patrauklumo didinimo. Investicinis projektas parengtas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos 3 krypties „Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir kaimo ekonomikos įvairinimas“ įgyvendinimo priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“.

Projektas bus finansuojamas pagal 2007 – 2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto Esminė ekonominė infrastruktūra Priemonę VP2-4.4-SM-02-R Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra.

Agentūra parengė galimybių studiją Projektui pagal Priemonę „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“.

Projekto tikslas – gerinti Paparčių kaimo žmonių gyvenimo ir aplinkos kokybę plėtojant viešąją infrastruktūrą. Šio tikslo įgyvendinimui bus renovuojami Paparčių kaimo kultūros namai, įrengtos dvi mašinų stovėjimo aikštelės, informaciniai stendai, atnaujinta mokyklos sporto aikštelė, parkas, atlikta gatvės rekonstrukcija. Projektas bus finansuojamas pagal 2007–2013 m. sanglaudos skatinimo veiksmų programos, 1 Prioriteto „vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“, įgyvendinimo priemonę VP3-1.2-VRM-01-R „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“.

Projekto tikslas – skatinti turizmo produktų ir viešosios infrastruktūros plėtrą Kaišiadorių rajone prie Statkūniškių ir Kalvių ežerų. Šio tikslo įgyvendinimui bus įrengta Statkūniškių ir Kalvių ežerų paplūdimių infrastruktūra. Projektas bus finansuojamas pagal 2007–2013 m. sanglaudos skatinimo veiksmų programos, 1 Prioriteto „vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“, įgyvendinimo priemonę VP3-1.3-ŪM-05R „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“

Agentūra parengė Kauno rajono savivaldybės galimybių studiją pagal priemonę „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“. Užsakovas Kauno rajono savivaldybės administracija.

Agentūra parengė Prienų rajono savivaldybės galimybių studiją pagal priemonę „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“. Užsakovas Prienų rajono savivaldybės administracija.

Agentūra parengė Birštono rajono savivaldybės galimybių studiją pagal priemonę „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“. Užsakovas Birštono savivaldybės administracija.

Agentūra parengė Kėdainių rajono savivaldybės galimybių studiją pagal priemonę „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“. Užsakovas Kėdainių rajono savivaldybės administracija.

Agentūra parengė Kaišiadorių rajono savivaldybės galimybių studiją pagal priemonę „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“. Užsakovas Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija

Investiciniame projekte buvo identifikuotos vykdomos veiklos bei pagrindinės problemos, įvertinti reikalingi atlikti darbai bei jų kiekybiniai rodikliai, įvertintos trys alternatyvos bei paskaičiuota sąmata ir darbų grafikas pagal optimaliausią alternatyvą.

Agentūra parengė „Vieno langelio“ principo sistemos visoms Kauno apskrities savivaldybėms ir Kauno apskrities viršininko administracijai galimybių studiją.

Su  Centrine projektų valdymo agentūra (CPVA) ir Kauno apskrities viršininko administracija pasirašyta paslaugų teikimo sutartis galimybių studijai ir kitiems susijusiems dokumentams (sociologiniai tyrimai, investicinis projektas, kt.) parengti. Dokumentacija rengiama įgyvendinant PHARE PPF projektą.

Parengtas verslo planas pagal kurį parengta paraiška ir pateikta ES struktūrinių fondų paramai pagal 3.1 priemonę gauti. Užsakovas – UAB ,,LITSPIN”.

Įgyvendinant projektą Kauno regiono plėtros agentūra parengė:

a)      Via Baltica kelio sujungimo su Kauno miesto centru ir pramonės rajonais per M. K. Čiurlionio tiltą galimybių studiją;

b)      Verslo aplinkos formavimo ir infrastruktūros programa iki 2015 metų;

c)      Via Baltica kelio sujungimo su Kauno miesto centru ir pramonės rajonais per M. K. Čiurlionio tiltą atrankos dėl privalomojo poveikio aplinkai vertinimo ataskaita.

Studijos parengimą finansavo Lietuvos valstybinis turizmo departamentas.

Paskutinis atnaujinimas: 2020-10-16