Įgyvendinti projektai

 

Projektas finansuojamas pagal 2007 – 2013 m. Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programą.

Pagrindinė projekto idėja yra skatinti smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) konkurencingumą ir SVV paramos struktūrų bendradarbiavimą per sieną Marijampolės, Kauno regionuose (Lietuva) ir Kaliningrado srityje (Rusijos Federacija).

Specifiniai projekto tikslai apima verslo paramos organizacijų stiprinimą, konkurencingumo ir verslo didinimą, bendradarbiavimo tarp SVĮ skatinimą projekto  teritorijoje.

Siekiant šių tikslų, įgyvendinant projektą bus vykdomos šios veiklos:

 1. Verslo paramos organizacijų gebėjimų ir kūrybiškumo lygio kėlimo priemonių įgyvendinimas, apimant mokymus ir ugdomojo vadovavimo užsiėmimus.
 2. Projekte dalyvaujančių organizacijų materialinės bazės gerinimas, siekiant teikti geresnes tarpininkavimo pagalbos paslaugas SVV.
 3. Smulkių ir vidutinių įmonių verslumo ir konkurencingumo gebėjimų stiprinimas projekto teritorijoje, Lietuvoje ir Rusijoje.
 4. Smulkių ir vidutinių įmonių, kurios norėtų pradėti plėtoti verslą abipus sienos, inovatoriškumo ir kūrybiškumo gebėjimų stiprinimas.
 5. Projekte dalyvaujančių organizacijų, SVĮ ir ugdančiųjų vadovų tinklo, naudojant naują teminę interneto svetainę, sukūrimas ir išbandymas.
 6. Bendradarbiavimo tarp verslo atstovų stiprinimas, kad būtų plėtojamos bendro verslo abipus sienos idėjos.

Projekto interneto svetainė: www.create4compete.com.

Ši informacija parengta panaudojant Europos Sąjungos paramą pagal 2007-2013 m. Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programą. Už jos turinį, kuris jokiomis aplinkybėmis neatspindi Europos Sąjungos pozicijos, atsako VšĮ Kauno regiono plėtros agentūra.

Bendroji informacija apie Europos Sąjungą. Europos Sąjunga yra sudaryta iš 28 valstybių narių, kurios nusprendė palaipsniui suvienyti savo žinias, išteklius ir likimus. Per 50 plėtros metų jos kartu sukūrė stabilumo, demokratijos ir tvarios plėtros zoną, tuo pačiu išlaikydamos kultūrų įvairovę, toleranciją ir asmens laisves. Europos Sąjunga yra įsipareigojusi dalintis savo pasiekimais ir savo vertybėmis su šalimis ir tautomis už savo ribų.

Bendroji informacija apie Programą. 2007-2013 m. Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programos tikslas – skatinti ekonominį ir socialinį vystymąsi ES bei Rusijos pasienio regionuose, sprendžiant bendras problemas ir iššūkius, bei skatinant bendradarbiavimą tarp kaimyninių tautų. Pagal šią Programą ne pelno siekiančios organizacijos iš Lietuvos ir Lenkijos pasienio regionų kartu su partneriais iš Kaliningrado srities įgyvendina bendrus projektus, kuriuos iš dalies finansuoja ES.

 

VšĮ Kauno regiono plėtros agentūra įgyvendina Švedijos Instituto finansuojamą projektą „Skaitmeninės Baltijos šalys – Skaitmeninių inovacijų skatinimas viešojo sektoriaus informacijoje“  (Digital Baltic – Promoting Digital Innovation in Public Sector Information).

Projekto pareiškėjas –  Varmlando apskritis (Varmland County Administrative Board) (Švedija).

Projekto pagrindiniai partneriai:

 1. Voru Apskrities Vyriausybė (Voru County Government) (Estija);
 2. VšĮ Kauno regiono plėtros agentūra (Lietuva);
 3. Hedmark apskrities taryba (Hedmark County Council) (Norvegija).

Taip pat projekte dalyvauja dar 8 partneriai iš Lietuvos (KTU regioninis mokslo parkas), Švedijos, Estijos, Lenkijos, Norvegijos ir Danijos.

Projekto tikslas – paskatinti skaitmenines viešojo sektoriaus informacijos inovacijas iš bendruomenės perpektyvos bei padaryti Baltijos jūros regioną vieningos skaitmeninės Europos rinkos plėtros lyderiu.

Pagrindiniai projekto rezultatai:

 1. Parengta studija, kurioje bus identifikuotos priemonės, leisiančios Baltijos jūros regionui tapti vieninga skaitmenine rinka.
 2. Sukurta stipri partnerystė tarp projekte dalyvaujančių organizacijų, siekiant užtikrinti projekto rezultatų tęstinumą.
 3. Parengta paraiška ateinančio finansavimo periodo finansavimui gauti.

 

Projekto trukmė: 2014 m. sausio mėn. 01 d. – 2014 m. gruodžio mėn. 31 d.

Projekto biudžetas – 286.000,00 Švedijos kronų (112.289,32 Litai).

 

Projektas finansuojamas pagal Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą.

Projektą įgyvendina Viešoji įstaiga Kauno regiono plėtros agentūra, projekto partneris – Baltarusijos visuomeninė jaunimo organizacija  „Азбука предпринимательства“.

Bendras projekto biudžetas – 130.320,62 Euro (449.971,04 Lt.), iš kurių 117.288,55 Euro (404.973,91 Lt.) skiria Europos Sąjungos Bendrija.

Pagrindinis projekto tikslas – padidinti Kauno ir Minsko regionų jaunų žmonių verslumo lygį ir skatinti bendradarbiavimą. Projektu siekiama sumažinti emigruojančio jaunimo skaičių bei jaunimo nedarbo lygį, skatinant jaunus žmones pradėti savo verslą.

Projekto tikslinė grupė:

Pagrindinės projekto veiklų grupės:

 

VšĮ Kauno regiono plėtros agentūra aktyviai įsijungė į INTERREG IVC programos remiamo Projekto „Creative Growth/Kūrybinis augimas“ įgyvendinimą. Projektas buvo perimtas iš Kauno apskrities viršininko administracijos, kadangi nuo 2010 m. liepos mėn. ši institucija likviduota. 11 Projekto partnerių iš skirtingų Europos Sąjungos regionų (Bulgarijos, Danijos, Ispanijos, Italijos, Lietuvos, Rumunijos, Škotijos, Švedijos ir Vengrijos) sujungė pajėgas siekdami pasidalinti patirtimi ir žiniomis kaip kūrybinį sektorių paversti verslo sektoriumi. Projekto vedantysis partneris – Švedijos Ostam regioninės plėtros taryba. Projekto partneriai, dalyvaudami bendruose tarptautiniuose seminaruose, darbo grupėse, dalinasi patirtimi ir bendrai ieško geriausių būdų ir modelių KI plėtrai, klasterių kūrimui, kūrybinio sektoriaus verslo įmonių paramos galimybes, taip kurdami Europinį kūrybinių regionų tinklą.

Šiuo metu kūrybinė ir kultūrinė ekonomika yra vienas sparčiausiai augančių ekonomikos sektorių Europoje. Kaip niekuomet anksčiau žinios, vaizduotė, fantazija, kūrybingumas, inovacijos ir naujovių diegimas lemia ekonominį ir kultūrinį klimatą, stimuoliuoja socialinę modernizaciją. Neabejojama, kad kūrybinės industrijos (toliau – KI), kaip pažangus rinkos ir meno plėtros modelis, turės lemiamą reikšmę ateities ekonominei, socialinei ir kultūrinei raidai. Todėl vis labiau akcentuojamos įvairių ūkio sričių sąsajos su kūrybiniais verslais, kultūros, kūrybos ir industrijos integracija, meno, mokslo, studijų ir verslo jungtys. Kūrybinės industrijos – tai veiklos, kurių pagrindas yra individo kūrybiškumas, gebėjimai bei talentas ir kurios gali kurti materialią gerovę bei darbo vietas, kurdamos intelektualią nuosavybę. (Creative Industries Mapping, D.Britanija, Kultūros, Medijų ir sporto ministerija, 2001).

Projekto metu parengta Kauno regiono kūrybinių industrijų analizė – pirmas toks bandymas ištirti ir įvertinti KI potencialą Kauno regione, suorganizuota konferencija, kuria siekiama prisidėti prie kūrybinio augimo galimybių sklaidos, kūrybinių industrijų svarbos ir reikšmės išaiškinimo. Projekte taip pat numatyta parengti KI klasterių kūrimo Kauno regione galimybių analizę, regioninį veiksmų planą, kaip turėtų būti skatinamos KI Kauno regione.

Daugiau informacijos apie projektą: www.creative-growth.eu

 

Viešoji įstaiga Kauno regiono plėtros agentūra pasirašė su Lietuvos Respublikos ūkio ministerija ir viešąja įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra projekto „Pradėk verslą Kauno rajone“  finansavimo sutartį.

 

VšĮ Kauno regiono plėtros agentūra bendradarbiaudama su Kauno apskrities savivaldybių administracijų bei  Kauno viršininko administracijos darbuotojais parengė  Kauno apskrities viešojo administravimo institucijų projektų duomenų bazės projektą ir jį įgyvendino bei atnaujino.

 

Projekto tikslas – teikti potencialiems investuotojams informaciją apie verslo, socialinę – ekonominę aplinką, galimus investicinius objektus bei potencialius partnerius Kauno regione. Įgyvendinant šio projekto veiklas buvo atnaujinta 2006 metais sukurta Kauno regiono investicinių objektų duomenų bazė. Informaciją apie objektus lietuvių ir anglų kalbomis galite rasti tinklapyje www.krda.lt/investments.

 

 

PAPROJEKTĮ FINANSUOJA NORVEGIJA PAGAL NORVEGIJOS FINANSINĮ MECHANIZMĄ

 

 

PAPROJEKTĮ BENDRAI FINANSUOJA LIETUVA

 

Viešoji įstaiga Kauno regiono plėtros agentūra pasirašė projekto „Kauno apskrities viešojo administravimo institucijų bendradarbiavimo su Rogaland apskritimi stiprinimas, dalinantis kultūros paveldo išsaugojimo ir e-demokratijos plėtros patirtimi“ paramos, pagal Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų subsidijų schemą „Patirties perdavimo ir bendradarbiavimo ryšių tarp vietinio, regioninio ir euroregioninio lygio partnerių Lietuvoje ir Norvegijoje stiprinimas“ paramos sutartį.

Įgyvendinimo laikotarpis: 2010.01.13 – 2010.09.30

Pareiškėjas: Viešoji įstaiga Kauno regiono plėtros agentūra (Lietuva)

Partneriai: Kauno rajono savivaldybės administracija savivaldybės biudžetinė įstaiga (Lietuva),

Rogaland apskrities taryba (Norvegija).

Sprendžiamos problemos:

1. Kultūros paveldo išsaugojimo Kauno regione problema – kaip sėkmingai ir efektyviai išsaugoti, panaudoti ir/ar turizmo reikmėms pritaikyti gausius kultūros paveldo išteklius, kaip į šiuos procesus pritraukti smulkųjį ir vidutinį verslą.

2. E-Demokratijos plėtros Kauno regione problema – kaip sėkmingai ir efektyviai vykdyti E-demokratijos procesus, siekiant operatyviai reaguoti į proceso spartų vystymąsi, daugialypiškumą, jo poveikio daugiareikšmiškumą ir nelengvą prognozuojamumą, siekiant gerinti viešųjų paslaugų teikimo kokybę.

Tikslas – stiprinti Kauno apskrities viešojo administravimo institucijų bendradarbiavimą su Rogaland apskritimi, dalinantis kultūros paveldo išsaugojimo ir e-demokratijos plėtros patirtimi.

 

VšĮ Kauno regiono plėtros agentūra įgyvendino ekologinio švietimo projektą, kurio tikslas – informuoti Kauno apskrities gyventojus apie apmokestinamųjų gaminių (padangos, akumuliatoriai, baterijos, vidaus degimo variklių degalai, tepalų, įsiurbimo oro filtrai, automobilių hidrauliniai (tepaliniai) amortizatoriai) bei pakuočių atliekų prevenciją, rūšiavimą ir perdirbimą ir jų svarbą saugant aplinką nuo žalingo poveikio, įgyvendinimo. Projekto metu visoje Kauno apskrityje buvo iškabinti dideli lauko plakatai su informacija apie atliekų rūšiavimo galimybes ir naudingumą. Informacija kaip surūšiuotas atliekas galima perdirbti ir panaudoti dar kartą, taip tausojant aplinką, buvo demonstruojama Kauno apskrityje esančiuose lauko vaizdo ekranuose. Bendra informacija apie atliekų surinkimo aikšteles, kur žmonės nemokamai gali pristatyti įvairias statybinės ir stambiagabarites atliekas pateikta Kauno apskrities viršininko administracijos internetiniame puslapyje. Mokyklose buvo skaitomi seminarai tema „Rūšiuoti atliekas – naudinga“. Seminarų metu dalinami lankstinukai su informacija apie atliekų rūšiavimą.

 

VšĮ Kauno regiono plėtros agentūra rengė projektą ir gavus paramą buvo atsakingas už projekto įgyvendinimą. Projekto partneriai: Kauno apskrities viršininko administracija, Kauno apskrities savivaldybių (Birštono, Kauno miesto, Jonavos, Kaišiadorių, Kėdainių, Raseinių, Prienų rajonų savivaldybių) administracijos ir VšĮ Kauno regiono plėtros agentūra. Pagrindinis projekto tikslas – tobulinti Kauno apskrities valstybės ir savivaldybės įstaigų ir institucijų žmogiškuosius išteklius, didinant darbuotojų kvalifikaciją, žinių ir gebėjimų lygį. Daugiau informacijos apie projektą: http://www.krda.lt/kavakompet/

 

Agentūra atliko projekto administravimo paslaugą. Veiklą sudarė – pažangos ataskaitų ir mokėjimo prašymų rengimas ir teikimas TID, derinimas su fondu, viešųjų pirkimų dokumentacijos rengimas ir kiti, su projekto įgyvendinimu susiję klausimai.

 

2006 m. birželio mėnesį VšĮ Kauno regiono plėtros agentūra Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos projektų valdymo agentūrai pateikė paraišką norėdama gauti paramą projektui „Aplinkai naudingų pirkimų skatinimas Kauno regione” Pagal Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento  1.3 priemonės „Aplinkos kokybės gerinimas ir žalos aplinkai prevencija“ veiklos grupę „Informavimas apie aplinką ir Lietuvos gyventojų supratimo apie aplinką skatinimas“ įgyvendinti. 2007 m. sausio mėnesį buvo sudaryta paramos teikimo projektui „Aplinkai naudingų pirkimų skatinimas Kauno regione“, Nr. BPD2004-ERPF-1.3.0-05-06/0056 sutartis tarp Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, Aplinkos ministerijos aplinkos projektų valdymo agentūra ir VšĮ Kauno regiono plėtros agentūros. Projektas skirtas savivaldybių bei viešųjų perkančiųjų organizacijų administracijos darbuotojams; verslo grupė – įmonės, teikiančios pasiūlymus viešiesiems pirkimams; visuomenė. Projekto įgyvendinimo metu buvo parengta informacinė-mokomoji medžiaga, kurioje pateikta informacija  kaip praktiškai diegti bei vertinti aplinkosauginius kriterijus viešuosiuose pirkimuose, remiantis Aplinkos Ministerijos paruoštos „žaliųjų“ viešųjų pirkimų įgyvendinimo programos metodika, ES praktika bei teisiniais aktais taip pat parengta darniųjų viešųjų pirkimų informacinė-mokomoji medžiaga, aplinkosauginio vartojimo informaciniai leidiniai visuomenei. Projekto eigoje buvo organizuojamos ekologinio švietimo akcijos „Žalia krautuvė“, kurių metu buvo dalinami išleisti informaciniai leidinukai bei platinami kitų organizacijų išleisti informaciniai bukletai. Daugiau informacijos apie projektą: http://www.krda.lt/eko/

 

Projektas buvo vykdomas pagal Lietuvos 2004 – 2006 metų Bendrojo programavimo dokumento priemonę „Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas“ ir skirtas Kauno apskrities kaimiškųjų vietovių gyventojams, siekiant ugdyti jų kompiuterinį raštingumą, stiprinant žmogiškuosius išteklius ir jų integraciją į darbo rinką, bei norint sukurti prielaidas alternatyvaus verslo kaime plėtrai. Kompiuterinio raštingumo kursai vyko 7 Kauno apskrities savivaldybėse: Birštono, Kaišiadorių, Kėdainių, Kauno rajono, Jonavos, Prienų, Raseinių. Projekto metu kompiuterinio raštingumo kursus lankė 1000 Kauno apskrities gyventojų. Projektą vykdė Kauno apskrities viršininko administracija, projektą administravo Kauno regiono plėtros agentūra, kuri atlieko projekto eigos priežiūrą, rengė ataskaitas ir pristatė jas Valdymo grupei, stebėjo ir vertino projekto pažangą, vedė projekto lėšų apskaitą, atliko finansinių srautų valdymą, vedė buhalterinę apskaitą bei rengė finansines ataskaitas. Daugiau informacijos apie projektą: www.kaunaseregion.lt/ek/?mod=content&lang=1&id=41&menu_id=21.

 

Kauno miesto savivaldybės administracijos projekto, remiamo pagal Lietuvos BPD 2.2. priemonę įgyvendinimas pagal laimėtą projekto administravimo ir įgyvendinimo paslaugų teikimo sutartį (bendras biudžetas: 830 464 litai).

 

Projektą finansavo – Pasaulio Bankas. Projekto įgyvendinimo metu buvo įvykdytos 5 programos: Sveikatos ugdymo ir pirminės profilaktikos programa; PSPC plėtros programa; Ligoninių restruktūrizavimo programa; Bendruomenės psichikos sveikatos vystymo programa; Greitosios medicinos pagalbos paslaugų plėtros programa. Projekto įgyvendinimo metu Kauno apskrityje į sveikatos įstaigų renovavimą, įrangos atnaujinimą buvo investuota virš 5,0 mln. USD.

 

Parengta investitorių pritraukimo ir aptarnavimo metodika Kauno regione: sukurta Kauno regiono savivaldybių turimų investicinių objektų duomenų bazė ir specializuotas modulis Partnerio-rengėjo interneto svetainėje, skirtas investuotojams (www.krda.lt/investments); parengta investicinio portfelio marketinginė medžiaga, aptarnauti potencialūs investuotojai.

 

Projektą finansavo Britanijos ambasada Lietuvoje. Agentūra koordinavo projekto įgyvendinimą ir administravo veiklas.

INTERREG III C programos projekto ,,MAREMA” (Managing regional management) koordinavimas Kauno regione (2003-2005 m.)

 

Projektą finansavo PHARE 2001 SPF programa. Užsakovas – Prienų rajono savivaldybės administracija. Agentūra koordinavo projekto įgyvendinimą ir rengė ataskaitas. Prienų Nemuno kilpų regiono Pociūnų aviaturizmo centro plėtros galimybių studija geografiškai apima Prienų, Pociūnų ir Birštono ribojamą teritoriją. Studijos rengimo metu nustatyta, kokias laisvalaikio ir pramogų paslaugas galima būtų vystyti Prienų rajono savivaldybėje bei kokius aviaturizmo produktus galima būtų kurti Prienų Nemuno kilpų regione siekiant padidinti turistų srautus Prienų rajono savivaldybėje. Studija apima ir galimų turistinių maršrutų, apjungiančių aviacijos paslaugas, sudarymą bei skaitmeninių žemėlapių turistams parengimą.

 

Projektą finansavo PHARE SPP. Agentūra valdė projekto įgyvendinimą, administravo veiklas, rengė mokymo programas, organizavo bei įgyvendino mokymus, rengė ataskaitas. Projekto tikslas – pakelti Kauno apskrities viršininko administracijos ir savivaldybių darbuotojų žinojimo apie Europos sąjungą lygį. Įvykužius projektą įrengti devyni vietos Europos Sąjungos informaciniai kampeliai visose Kauno apskrities savivaldybėse ir viršininko administracijoje. Kauno apskrities viršininko administracijos ir savivaldybių darbuotojų žinios Lietuvos integracijos į ES klausimais padidėjo nuo 37 iki 55 proc., t.y. 18 proc. punkto.

 

Projektą finansavo PHARE PPF. Užsakovas- Kauno miesto savivaldybės administracija. Agentūra valdė projekto įgyvendinimą Kauno mieste ir regione. Projekto įgyvendinimo išdavoje buvo parengta: Verslo aplinkos formavimo ir infrastruktūros programa iki 2015 metų; Via Baltica kelio sujungimo su Kauno miesto centru ir pramonės rajonais per M. K. Čiurlionio tiltą galimybių studija; Atrankos dėl privalomojo poveikio aplinkai vertinimo ataskaita.

 

Projektui paramą suteikė Atviras Lietuvos fondas. Užsakovas –  Kauno miesto savivaldybės administracija.

 

Projektą finansavo Atviros Lietuvos fondas. Projekto užsakovas – Kauno apskrities viršininko administracija. Įgyvendinant  projektą Agentūra koordinavo projekto veiklas ir organizavo savivaldybių tarnautojams mokymus.

 

Projektą finansavo PHARE SPF  ir INTERREG IIIB. Agentūra koordinavo projekto veiklų vykdymą Kauno regione. Šio projekto metu sukurta logistinių centrų planavimo metodologija, siekiant užtikrinti logistinės veiklos efektyvumą bei subalansuotą regioninę plėtrą taip pat sukurtos naujų paslaugų koncepcijos didinant vidinę ir išorinę logistinių centrų integracija. Vienas iš tikslų buvo informacinės logistinių centrų sistemos kūrimas. Įgyvendinus projektą padidėjo logistinių centrų įtaką regioninės plėtros kontekste. Taip pat buvo padidintas logistinių centrų konkurencingumas, to siekiama kuriant Baltijos regiono šalių partnerystę.

 

Projektą finansavo – Europos Komisija. Užsakovas – Kauno miesto savivaldybės administracija. Kauno regiono plėtros agentūra koordinavo projekto veiklas Kauno regione.