Įgyvendinti projektai

Projektas – „Gyvenimas švaresnėje aplinkoje – geresnei ateičiai!“ (LLI-303, „Švarūs apleistieji laukai“)

2018 m. Gegužės mėn. Kauno regioninės plėtros agentūra, bendradarbiaudama su projekto partneriais iš Lietuvos ir Latvijos, pradėjo įgyvendinti šį „Interreg V-A“ Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektą.

Projekto trukmė – 24 mėnesiai. (2018 m. Gegužė – 2020 m. Spalis)

Bendras projekto biudžetas yra 1046494,81 EUR, iš kurio ERPF finansavimas – 889520,56 EUR.

Kauno regiono plėtros agentūros biudžetas yra 69 400,00 EUR, iš jų ERPF finansavimas – 58 990,00 EUR.

Tikslinė projekto grupė yra partnerių savivaldybių gyventojai, verslas, savivaldybių administracijos ir jų specialistai.

Bendras projekto tikslas yra išspręsti problemas, susijusias su apleistomis teritorijomis Kuržemės regione ir keliuose Lietuvos regionuose.

Tikėtini Rezultatai:

Pagrindinis projekto partneris yra Kuržemės planavimo regionas. Lietuvos partneriai yra Kauno regiono plėtros agentūra, Kauno miesto savivaldybės administracija, Klaipėdos rajono savivaldybės administracija ir Telšių rajono savivaldybės administracija. Projekto partneriai Latvijoje yra Kuldigos rajono savivaldybė, Skrundos rajono savivaldybė, Ventspilio rajono savivaldybė ir Saldus rajono savivaldybė.

Projektas – „Maršrutų ir maršrutų, jungiančių Birštono, Kaišiadorių rajono ir Prienų rajonų savivaldybes, informacinės infrastruktūros plėtra

Projekto pareiškėjas: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija.

Projekto partneriai:

Projektas „Maršrutų ir maršrutų, jungiančių Birštono, Kaišiadorių rajono ir Prienų rajonų savivaldybes, informacinės infrastruktūros plėtra“ Nr. 05.4.1-LVPA-R-821-21-0001, finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos priemonę Nr. Fondų investicijų veiksmų programos 5 prioritetas „Aplinka, tvarus gamtos išteklių naudojimas ir prisitaikymas prie klimato pokyčių“. 05.4.1-LVPA-R-821 „Turistinių maršrutų ir turistinių maršrutų, jungiančių savivaldybes, informacinės infrastruktūros plėtra“.

Pagrindinis projekto tikslas yra sukurti žymėjimo infrastruktūrą (274 vnt.) Lankytinų vietų informavimui ir žymėjimui turizmo maršrute, jungiančiame Birštono, Kaišiadorių rajono ir Prienų rajonų savivaldybes.

Projektas pagamins ir įdiegs:

Įgyvendinus šias priemones bus pagerinta informacija apie lankytinas vietas savivaldybėje, turistams bus lengviau rasti norimus objektus, padidės susidomėjimas kultūros ir gamtos paveldo objektais, prisidedama prie tvarios turizmo informacijos ir ženklinimo sistemos kūrimo, skatinamas atvykstamasis turizmas ir įtakoti vietos smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą.

Projekto pradžia: 2017 m. Kovo mėn.

Projektas „Create4Compete – kūrybiškumas didinant MVĮ kompetencijas ir konkurencingumą“ (2012 – 2014).

Projektas finansuojamas pagal 2007-2013 m. Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos pasienio bendradarbiavimo programą.

Pagrindinė projekto idėja yra skatinti mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) konkurencingumą ir tarpvalstybinį MVĮ paramos struktūrų bendradarbiavimą Marijampolėje, Kauno regionuose (Lietuva) ir Kaliningrado srityje (Rusijos Federacija).

Konkretūs projekto tikslai yra verslo paramos organizacijų stiprinimas, konkurencingumo ir verslo didinimas bei MVĮ bendradarbiavimo skatinimas projekto srityje.

Šiems tikslams pasiekti projektas vykdys šias veiklas:

 1. Verslo paramos organizacijų gebėjimų ir kūrybiškumo didinimo priemonių įgyvendinimas, įskaitant mokymus ir švietimo lyderystės sesijas.
 2. Tobulinti projekte dalyvaujančių organizacijų materialinę bazę, siekiant teikti geresnes tarpininkavimo pagalbos paslaugas MVĮ.
 3. Mažų ir vidutinių įmonių verslumo ir konkurencingumo stiprinimas projekto srityje, Lietuvoje ir Rusijoje.
 4. Stiprinti mažų ir vidutinių įmonių, norinčių pradėti tarpvalstybinį verslą, naujovių ir kūrybiškumo gebėjimus.
 5. Dalyvaujančių organizacijų, MVĮ ir pedagogų tinklo sukūrimas ir testavimas naudojant naują teminę svetainę.
 6. Verslo atstovų bendradarbiavimo stiprinimas plėtojant tarpvalstybines bendras verslo idėjas.

Projekto svetainė:

www.create4compete.com

Ši informacija parengta remiant Europos Sąjungai pagal 2007–2013 m. Programą. Europos kaimynystės ir partnerystės priemonė Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programa. Kauno regiono plėtros agentūra yra atsakinga už jos turinį, kuris jokiu būdu neatspindi Europos Sąjungos pozicijos.

Projektas „Skaitmeninės Baltijos valstybės – skaitmeninių inovacijų skatinimas viešajame sektoriuje“ (2014 m. Sausio – gruodžio mėn.)

Kauno regiono plėtros agentūra vykdo Švedijos instituto finansuojamą projektą „Skaitmeninės Baltijos valstybės – skaitmeninių inovacijų skatinimas viešojo sektoriaus informacijoje“.

Projekto pareiškėjas yra Varmlando apygardos administracinė valdyba (Švedija).

Pagrindiniai projekto partneriai:

 1. Voru apskrities vyriausybė (Estija);
 2. VšĮ Kauno regiono plėtros agentūra (Lietuva);
 3. Hedmarko apygardos taryba (Norvegija).

Projekte taip pat dalyvauja dar 8 partneriai iš Lietuvos (KTU regioninis mokslo parkas), Švedijos, Estijos, Lenkijos, Norvegijos ir Danijos.

Projekto tikslas – skatinti skaitmenines viešojo sektoriaus informacijos naujoves iš bendruomenės perspektyvos ir padaryti Baltijos jūros regioną lyderiu kuriant bendrą skaitmeninę Europos rinką.

Pagrindiniai projekto rezultatai:

 1. Parengtas tyrimas, skirtas nustatyti priemones, kurios leis Baltijos jūros regionui tapti skaitmenine bendrąja rinka.
 2. Užtikrinta tvirta projekte dalyvaujančių organizacijų partnerystė, užtikrinanti projekto rezultatų tęstinumą.
 3. Parengta paraiška finansavimui kitam finansavimo laikotarpiui.

Projekto trukmė: 2014 m. Sausio mėn. 01 d. – 2014 m. Gruodžio mėn. 31 d.

Projekto biudžetas yra 286 000,00 SEK (112 289,32 Lt).

Projektas „Jaunimo verslumo skatinimas Kauno ir Minsko regionuose“ – YEE! (2011 – 2012)

Projektas finansuojamas pagal Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės tarpvalstybinio bendradarbiavimo tarp Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos programą.

Projektą įgyvendina VšĮ Kauno regioninės plėtros agentūra, projekto partneris yra Baltarusijos visuomeninė jaunimo organizacija „Азбука предпринимательства“.

Bendras projekto biudžetas yra 130 320,62 Eurai (449 971,04 Lt), iš jų 117 288,55 Eur (404 973,91 Lt) skiria Europos Sąjungos bendrija.

Pagrindinis projekto tikslas yra didinti jaunimo verslumo lygį Kauno ir Minsko regionuose bei skatinti bendradarbiavimą. Projektu siekiama sumažinti emigruojančių jaunų žmonių skaičių ir jaunimo nedarbo lygį, skatinant jaunus žmones kurti savo verslą.

Projekto tikslinė grupė:

Pagrindinės projekto veiklos grupės:

Regioninis projektas „Kūrybinis augimas / Creative Growth“ (2010 – 2011 m.)

Projekto metu buvo parengta kūrybinių industrijų analizė Kauno regione – pirmasis toks bandymas ištirti ir įvertinti KI potencialą Kauno regione, buvo surengta konferencija, skirta prisidėti prie kūrybinio augimo galimybių, svarbos ir reikšmingumo sklaidos. kūrybinės industrijos. Projekte taip pat numatyta parengti KI klasterių kūrimo galimybių analizę Kauno regione, regioninį veiksmų planą, kaip KI turėtų būti skatinamos Kauno regione. Daugiau informacijos apie projektą: www.creative-growth.eu. Projekto metu buvo parengta kūrybinių industrijų analizė Kauno regione – pirmasis toks bandymas ištirti ir įvertinti KI potencialą Kauno regione, buvo organizuota konferencija, skirta prisidėti prie kūrybinio augimo galimybių sklaida, kūrybinių industrijų svarba ir reikšmė. Projekte taip pat numatyta parengti KI klasterių kūrimo galimybių analizę Kauno regione, regioninį veiksmų planą, kaip KI turėtų būti skatinamos Kauno regione.

Daugiau informacijos apie projektą:

www.creative-growth.eu

Pradėti verslą Kauno rajone (2010)

Viešoji įstaiga Kauno regiono plėtros agentūra pasirašė projekto „Pradėti verslą Kauno rajone“ finansavimo sutartį su Lietuvos Respublikos ūkio ministerija ir viešąja įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra.

Kauno apskrities viešojo administravimo institucijų regioninių projektų duomenų bazės (2006-2010)

Kauno regiono plėtros agentūra, bendradarbiaudama su Kauno apskrities savivaldybių administracijų ir Kauno gubernatoriaus administracijos darbuotojais, parengė ir įgyvendino bei atnaujino Kauno apskrities viešojo administravimo institucijų projektų duomenų bazės projektą.

„INVESTAS – investicijų pritraukimas ir potencialių investuotojų aptarnavimas“ (2007–2010)

Projekto tikslas – suteikti potencialiems investuotojams informaciją apie verslą, socialinę-ekonominę aplinką, potencialius investicinius objektus ir potencialius partnerius Kauno regione. Įgyvendinant šio projekto veiklas, buvo atnaujinta 2006 metais sukurta Kauno regiono investicinių objektų duomenų bazė. Informaciją apie objektus lietuvių ir anglų kalbomis galite rasti svetainėje www.krda.lt/investicijos.

Stiprinamas Kauno apskrities viešojo administravimo institucijų bendradarbiavimas su Rogalando apskritimi, dalijamasi kultūros paveldo išsaugojimo ir elektroninėsdemokratijos plėtros patirtimi (2010)

Poprojektą finansuoja NORVEGIJA pagal NORVEGIJOS FINANSINĮ MECHANIZMĄ

POVEIKIO PROJEKTĄ KONFINANSUOJA LIETUVA

VšĮ Kauno regioninės plėtros agentūra pasirašė projekto „Kauno apskrities viešojo administravimo institucijų bendradarbiavimo su Rogalando apskritimi stiprinimas, kultūros paveldo išsaugojimo ir e. Demokratijos plėtros patirtimi dalijimasis“ paramą pagal Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinio mechanizmo dotacijų schemos stiprinimą. Vietiniai, regioniniai ir euroregioniniai partneriai Lietuvoje ir Norvegijoje “dotacijos sutartis.

Įgyvendinimo laikotarpis: 2010-01-13 – 2010-09-30

Pareiškėjas: VšĮ Kauno regiono plėtros agentūra (Lietuva)

Partneriai:

Sprendžiamos problemos:

 1. Kauno regiono kultūros paveldo išsaugojimo problema yra tai, kaip sėkmingai ir efektyviai išsaugoti, naudoti ir (arba) pritaikyti gausius kultūros paveldo išteklius turizmo reikmėms, kaip į šiuos procesus pritraukti mažą ir vidutinį verslą.
 2. Kauno regiono e. Demokratijos plėtros problema yra ta, kaip sėkmingai ir efektyviai įgyvendinti e. Demokratijos procesus, siekiant operatyviai reaguoti į spartų proceso vystymąsi, jo įvairovę, neaiškumą ir nenuspėjamą jo poveikį, siekiant pagerinti viešųjų paslaugų kokybė.

Siekiama stiprinti Kauno apskrities viešojo administravimo institucijų bendradarbiavimą su Rogalando apskritimi, dalijantis kultūros paveldo išsaugojimo ir e-demokratijos plėtros patirtimi.

Visuomenės švietimo ir informavimo apie apmokestinamus produktus ir pakuočių atliekų tvarkymą projektas Kauno apskrityje (2008-2009)

Kauno regiono plėtros agentūra įgyvendino ekologinio švietimo projektą, kurio tikslas – informuoti Kauno apskrities gyventojus apie apmokestinamų produktų (padangų, akumuliatorių, baterijų, vidaus degimo variklių degalų, tepalų, įsiurbiamo oro filtrų, automobilių hidraulinių įrenginių) prevenciją ( naftos) amortizatoriai) ir pakuočių atliekos. rūšiavimas ir perdirbimas bei jų svarba saugant aplinką nuo žalingo poveikio. Projekto metu visoje Kauno apskrityje buvo demonstruojami dideli lauko plakatai su informacija apie atliekų rūšiavimo galimybes ir naudingumą. Informacija apie tai, kaip išrūšiuotas atliekas galima perdirbti ir pakartotinai panaudoti, taip saugant aplinką, buvo rodoma Kauno apskrities lauko vaizdo ekranuose. Bendrą informaciją apie atliekų surinkimo aikšteles, kuriose žmonės gali nemokamai pristatyti įvairias statybines ir didelių gabaritų atliekas, galite rasti Kauno apskrities viršininko administracijos tinklalapyje. Mokyklose vyko seminarai tema „Rūšiavimas atliekomis – naudinga“. Seminarų metu platinami lankstinukai su informacija apie atliekų rūšiavimą.

Kauno apskrities viešojo administravimo įstaigų / KAVAKompeT darbuotojų kompetencijos tobulinimas (2006-2008)

Kauno regiono plėtros agentūra parengė projektą ir gavusi paramą buvo atsakinga už projekto įgyvendinimą. Projekto partneriai: Kauno apskrities viršininko administracijos, Kauno apskrities savivaldybių (Birštono, Kauno miesto, Jonavos, Kaišiadorių, Kėdainių, Raseinių, Prienų rajono savivaldybių) administracijos ir Kauno regiono plėtros agentūra. Pagrindinis projekto tikslas – gerinti Kauno apskrities valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų žmogiškuosius išteklius, didinant darbuotojų kvalifikaciją, žinių lygį ir įgūdžius. Daugiau informacijos apie projektą: http://www.krda.lt/kavakompet/

Projekto „VIA BALTICA magistralės sujungimas su miesto centru ir pramonės rajonais M.K.Čiurlionio tiltu“ įgyvendinimo administravimas (2005-2008)

Agentūra teikė projekto administravimo paslaugą. Veikla apėmė pažangos ataskaitų ir mokėjimo prašymų rengimą ir pateikimą TIS, derinimą su Fondu, pirkimų dokumentų rengimą ir kitus su projekto įgyvendinimu susijusius klausimus.

Ekologiškų pirkimų skatinimas Kauno regione (2006-2008)

2006 m. Birželio mėn. Kauno regiono plėtros agentūra pateikė paraišką Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai, siekdama gauti paramą projektui „Aplinkai naudingų pirkimų skatinimas Kauno regione“. įgyvendinti bendro programavimo dokumento 1.3 priemonės „Aplinkos kokybės gerinimas ir žalos aplinkai prevencija“ veiklos grupę „Informacija apie aplinką ir Lietuvos gyventojų sąmoningumo aplinkai skatinimas“. 2007 m. Sausio mėn. Buvo įsteigtas paramos projektas „Ekologiškų pirkimų skatinimas Kauno regione“. BPD2004-ERPF-1.3.0-05-06 / 0056 sutartis tarp Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros ir Kauno regioninės plėtros agentūros. Projektas skirtas savivaldybių administracijos darbuotojams ir viešosioms perkančiosioms organizacijoms; verslo grupė – įmonės, teikiančios konkursus viešiesiems pirkimams; visuomenės. Įgyvendinant projektą buvo parengta informacinė-mokomoji medžiaga, kurioje pateikiama informacija apie tai, kaip įgyvendinti ir įvertinti aplinkosaugos kriterijus atliekant viešuosius pirkimus, remiantis Aplinkos ministerijos parengta „žaliųjų“ viešųjų pirkimų įgyvendinimo programos metodika, ES praktika ir teisės aktai. medžiaga, informaciniai leidiniai vartotojams. Vykdant projektą buvo organizuojamos ekologinio švietimo akcijos „Žalias krūvis“, kurių metu buvo dalijami informaciniai leidiniai ir dalijami kitų organizacijų išleisti informaciniai bukletai. Daugiau informacijos apie projektą: http://www.krda.lt/eko/

Ekonomiškai aktyvių gyventojų kompiuterinio raštingumo raida Kauno regione (2006-2007)

Projektas buvo įgyvendintas pagal Lietuvos bendrojo programavimo dokumento 2004–2006 m. Priemonę „Darbo jėgos kompetencijų ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas“ ir buvo skirtas Kauno apskrities kaimo vietovių gyventojams, siekiant ugdyti jų kompiuterinį raštingumą, stiprinti žmogaus išteklių integraciją į darbo rinką. sukurti prielaidas alternatyvaus verslo plėtrai kaimo vietovėse. Kompiuterinio raštingumo kursai vyko 7-iose Kauno apskrities savivaldybėse: Birštone, Kaišiadoryse, Kėdainiuose, Kauno rajone, Jonavoje, Prienuose, Raseiniuose. Projekto metu kompiuterinio raštingumo kursuose dalyvavo 1000 Kauno apskrities gyventojų. Projektą įgyvendino Kauno apskrities viršininko administracija, projektą administravo Kauno regioninės plėtros agentūra, kuri prižiūrėjo projektą, parengė ataskaitas ir pristatė jas valdymo grupei, stebėjo ir vertino projekto pažangą, apskaitė projekto lėšas, valdė finansinius srautus, vedė apskaitą ir rengė finansines ataskaitas. ataskaitos. Daugiau informacijos apie projektą: www.kaunaseregion.lt/ek/?mod=content&lang=1&id=41&menu_id=21

Socialinės paramos teikėjų kvalifikacijos kėlimo ir gebėjimo prisitaikyti prie pokyčių ugdymo administravimas (2006-2007)

Kauno miesto savivaldybės administracijos projektas remiamas pagal Lietuvos BPD 2.2. priemonės įgyvendinimas pagal laimėtą projekto administravimo ir įgyvendinimo paslaugų teikimo sutartį (bendras biudžetas: 830 464 Lt).

Lietuvos sveikatos projektas Kauno apskrityje (2005)

Projektą finansavo Pasaulio bankas. Įgyvendinant projektą buvo įgyvendintos 5 programos: Sveikatos mokymo ir pirminės prevencijos programa; PSPC plėtros programa; Ligoninių restruktūrizavimo programa; Bendrijos psichikos sveikatos plėtros programa; Greitosios medicinos pagalbos plėtros programa. Įgyvendinant projektą, į Kauno apskrities sveikatos įstaigų atnaujinimą ir įrangos atnaujinimą buvo investuota per 5,0 mln. USD.

Latgalos ir Kauno regionų investicijų portfelis / INVEST (2005)

Parengta investitorių pritraukimo ir aptarnavimo metodika Kauno regione: sukurta Kauno regiono savivaldybių turimų investicijų objektų duomenų bazė ir specializuotas modulis „Partnerio-rengėjo interneto svetainėje“, skirtas investuotojams (www.krda.lt/investments); parengta investicinio portfelio rinkodaros medžiaga, aptarnauti potencialūs investuotojai.

Horizontaliosios politikos įgyvendinimas regioniniu lygmeniu per Europos Sąjungos struktūrinius fondus (2005 m.)

Projektą finansavo Didžiosios Britanijos ambasada Lietuvoje. Agentūra koordinavo projekto įgyvendinimą ir administravo veiklą.

INTERREG III C programos projekto „MAREMA“ (Vadovaujant regioniniam valdymui) koordinavimas Kauno regione (2003-2005)

Pociūnų oro-turizmo centras Prienų Nemuno kilpos regione (2003-2004)

Projektas buvo finansuojamas iš PHARE 2001 SPF programos. Užsakovas – Prienų rajono savivaldybės administracija. Agentūra koordinavo projekto įgyvendinimą ir parengė ataskaitas. Prienų Nemuno kilpos regione esančio Pociūnų aviacijos turizmo centro plėtros galimybių studija geografiškai apima Prienų, Pociūnų ir Birštono ribojamą teritoriją. Rengiant tyrimą buvo nustatyta, kokios laisvalaikio ir pramogų paslaugos galėtų būti plėtojamos Prienų rajono savivaldybėje ir kokie aviacijos turizmo produktai galėtų būti plėtojami Prienų Nemuno kilpos regione, siekiant padidinti turistų srautus Prienų rajono savivaldybėje. Tyrimas taip pat apima galimų turistinių maršrutų, apjungiančių aviacijos paslaugas, sukūrimą ir skaitmeninių žemėlapių rengimą turistams.

Europos integracijos skatinimas Kauno regione (2003)

Projektą finansavo PHARE SPP. Agentūra valdė projekto įgyvendinimą, administravo veiklas, rengė mokymo programas, organizavo ir vykdė mokymus, rengė ataskaitas. Projekto tikslas – pakelti Kauno apskrities viršininko administracijos ir savivaldybės darbuotojų žinių apie Europos Sąjungą lygį. Baigus projektą visose Kauno apskrities savivaldybėse ir gubernatoriaus administracijoje buvo įrengti devyni vietos Europos Sąjungos informaciniai kampeliai. Kauno apskrities viršininko administracijos ir savivaldybės darbuotojų žinios Lietuvos integracijos į ES klausimais išaugo nuo 37 iki 55 procentų, t. 18 procentų punktas.

Verslo aplinkos ir infrastruktūros plėtros Kauno mieste ir apskrityje galimybių studija (2002)

Projektą finansavo PHARE PPF. Užsakovas – Kauno miesto savivaldybės administracija. Agentūra valdė projekto įgyvendinimą Kauno mieste ir regione. Įgyvendinant projektą buvo parengta: Verslo aplinkos formavimo ir infrastruktūros programa iki 2015 m. Kelio „Via Baltica“ sujungimo su Kauno miesto centru ir pramonės rajonais per M. K. Čiurlionio tiltą galimybių studija; Privaloma poveikio aplinkai parinkimo ataskaita.

Kauno visuomenės sveikatos observatorijos įkūrimas (2002)

Projektą parėmė Atviros Lietuvos fondas. Užsakovas – Kauno miesto savivaldybės administracija.

Strateginio planavimo pajėgumų ir partnerystės stiprinimas rengiant Kauno regiono plėtros planą (2002)

Projektą finansavo Atviros Lietuvos fondas. Projekto užsakovas yra Kauno apskrities viršininko administracija. Įgyvendindama projektą Agentūra koordinavo projekto veiklas ir organizavo mokymus savivaldybės pareigūnams.

„NeLoc“ (tinklo logistikos centrai Baltijos jūros regionuose) (2002)

Projektą finansavo PHARE SPF ir INTERREG IIIB. Agentūra koordinavo projekto veiklos įgyvendinimą Kauno regione. Vykdant šį projektą buvo sukurta logistikos centrų planavimo metodika, užtikrinanti logistikos veiklos efektyvumą ir tvarią regioninę plėtrą, taip pat sukurtos naujos paslaugų koncepcijos, siekiant padidinti logistikos centrų vidinę ir išorinę integraciją. Vienas iš tikslų buvo sukurti informacinę sistemą logistikos centrams. Projektas padidino logistikos centrų įtaką regioninės plėtros kontekste. Taip pat padidintas logistikos centrų konkurencingumas, užmezgant Baltijos regiono šalių partnerystę.

STRINNOP – regiono inovacijų profilio stiprinimas (2001)

Projektą finansavo Europos Komisija. Užsakovas – Kauno miesto savivaldybės administracija. Kauno regiono plėtros agentūra koordinavo projekto veiklą Kauno regione.

Paskutinis atnaujinimas: 21.02.22