Parengti strateginiai plėtros dokumentai

Kauno regiono plėtros agentūra, bendradarbiaudama su Kauno regiono savivaldybių atstovais bei Kauno regiono tarybos socialiniais-ekonominiais partneriais, parengė Kauno regiono plėtros planą iki 2020 metų, numatantį regiono plėtros perspektyvas iki 2020 m. Plane suformuotoje vizijoje Kauno regionas matomas kaip modernus Lietuvos bei Rytų ir Vidurio Europos ekonomikos regionas, mokslo, aukštųjų ir informacinių technologijų, kultūros bei turizmo centras su puikiai išvystyta tarptautinio susisiekimo ir logistikos infrastruktūra, kuriame gyvena nuolat besimokanti, versli, sveika ir saugi bendruomenė. Su naujuoju Planu ir jo priedais galite susipažinti čia.

Agentūra parengė Kauno regiono įvaizdžio formavimo programą. Šią programą sudaro kelios sudėtinės dalys: Kauno regiono įvaizdžio formavimas turizmo sektoriuje, užsienio ir vietinių investicijų pritraukimas, formuojamas teigiamas Kauno regiono įvaizdis, kaip patrauklus regionas dirbti ir gyventi. Su programa gali susipažinti čia.

Agentūra strategiją rengė bendradarbiaudama su Kauno apskrities savivaldybių administracijų bei  Kauno viršininko administracijos darbuotojais, ekspertais. Kauno regiono turizmo plėtros strategijos 2007-2013 metams dokumenta galite rasti čia.

VšĮ Kauno regiono plėtros agentūra bendradarbiaudama su Jonavos rajono savivaldybės administracijos bei seniūnijos darbuotojais parengė strateginį planą: atlikta esamos situacijos, ekonominės ir socialinės būklės analizė; atliktos gyventojų bei verslo įmonių institucijų ekspertinės apklausos, konsultuota nustatant seniūnijos plėtros viziją, rengiant seniūnijos plėtros strategijos prioritetų sąrašą, parengta strateginio plano įgyvendinimo sistema ir stebėsena. Parengta medžiaga žiniasklaidai ir seniūnijos interneto puslapiui. Parengta medžiaga konferencijoms, seminarams, pokalbiam su interesų grupėms.

VšĮ Kauno regiono plėtros agentūra bendradarbiaudama su Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos darbuotojais rengė Kaišiadorių strateginės plėtros planą: atlikta esamos situacijos, ekonominės ir socialinės būklės analizė, kuri rėmėsi Kaišiadorių rajono savivaldybės gyventojų bei verslo įmonių institucijų ekspertines apklausomis, statistinių duomenų bei kitais informacijos šaltiniais; pateikta Kaišiadorių rajono savivaldybės plėtros  2007 2013 m. strategija, plėtros vizija, prioritetų, tikslų bei uždavinių sąrašą su konkrečiomis priemonėmis jiems įgyvendinti. Taip pat numatytas preliminarus priemonių įgyvendinimui reikalingų lėšų poreikis bei atsakingi vykdytojai. Parengta strateginio plėtros plano įgyvendinimo stebėsenos sistema. Numatytas Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos strateginės veiklos 2007 – 2013 m. planas; parengta medžiaga žiniasklaidai ir savivaldybės interneto puslapiui įvairiais svarstymo su visuomene ir informavimo etapais, medžiaga konferencijoms, seminarams, pokalbiams su interesantų grupėmis.

VšĮ Kauno regiono plėtros agentūra atnaujino 2003 m. rengtą Kauno regiono plėtros planą. Paslauga teikta laimėjus VRM organizuotą ekspertinių paslaugų konkursą (partneriai – UAB „Eurointegracijos projektai“). Šis dokumentas ypatingai svarbus Kauno regionui formuojant svarbiausias plėtros krytis ir priemones bei siekiant efektyviai įsisavinti ES paramą. Iš Kauno mokslininkų suformuota Kauno regiono plėtros plano Ekspertų komanda, kuri rengė Kauno regiono plėtros planą. Plano rengime aktyviai dalyvauja Kauno apskrities savivaldybės ir socialiniai – ekonominiai partneriai. Kauno krašto artimiausios ateities  vizija, parengta moksliškai išanalizavus ūkio ir kitų gyvenimo sričių esamą būklę, plėtros perspektyvas, galimybes, siekius, sąsajas su Europos ir pasaulio raidos tendencijomis, išnagrinėjus daugelį kitų veiksnių ir nubrėžus pagrindinius tikslus. Plačiau

VšĮ Kauno regiono plėtros agentūra bendradarbiaudama su Jonavos rajono savivaldybės administracija parengė strateginį planą: atlikta esamos situacijos, ekonominės ir socialinės būklės analizė; atliktos gyventojų bei verslo įmonių institucijų ekspertinės apklausos, konsultuota nustatant savivaldybės plėtros viziją, rengiant plėtros strategijos prioritetų sąrašą. Parengimą rėmė Atviros Lietuvos Fondas. Plačiau

 

 

 

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2019-06-28