Parengtos paraiškos

Paraiška pateikta Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūrai finansavimui gauti pagal
2007 – 2013 m. Europos Sąjungos programos „Veiklus Jaunimas“ veiksmo „Jaunimas Europai“ priemonę 1.3 „Jaunimo demokratiškumo projektai“.

Paraiška pateikta Paramos fondui Europos socialinio fondo agentūrai finansavimui gauti pagal 2007 – 2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos I prioriteto ,,Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ uždavinio ,,Didinti darbuotojų ir įmonių prisitaikymą prie rinkos poreikių“ priemonę VP1-1.1-SADM-07-K Kompiuterinio raštingumo įgūdžių ugdymas, kvietimą Nr. 01.

Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programa, Diplomatinių atstovybių projektų programa, Lietuvos Respublikos ambasada Ukrainoje.

Paraiška paramai gauti pagal 2007 – 2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra Priemonę VP3-2.2-ŠMM-06-R „Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas“.

Paraiška paramai gauti pagal 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto Informacinė visuomenė visiems VP2-3.1-IVPK-05-R priemonę „Elektroninė demokratija: regionai“.

Paraiška paramai gauti pagal 2007 – 2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos prioriteto Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai Priemonę VP3-1.2-VRM-01-R Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas.

Paraiška paramai gauti pagal 2007 – 2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1.4 prioritetą. Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas priemonę „VP1-4.2-VRM-04-R “ Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“.

Paraiška paramai gauti pagal 2007 – 2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1.4 prioritetą. Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas priemonę „VP1-4.2-VRM-02-R Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“.

Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos 2007-2013 Smulkiųjų projektų fondas.

Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos 2007-2013 Smulkiųjų projektų fondas.

Paraiška paramai gauti pagal 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto Informacinė visuomenė visiems VP2-3.1-IVPK-05-R priemonę „Elektroninė demokratija: regionai“

Paraiška pateikta bendrai Lietuvos Respublikos ir Norvegijos finansinio mechanizmo paramai gauti pagal subsidijų schemos „Patirties perdavimo ir bendradarbiavimo ryšių tarp vietinio, regioninio ir euroregioninio lygio partnerių Lietuvoje ir Norvegijoje stiprinimas“ antrąjį  kvietimą.

Paraiška pateikta bendrai Lietuvos Respublikos ir Norvegijos finansinio mechanizmo paramai gauti pagal subsidijų schemos „Vietinės ir regioninės valdžios bei jos institucijų administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo gebėjimų stiprinimas“ antrąjį kvietimą“

Paraiška paramai gauti pagal 2007 – 2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1.4 prioritetą. Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas priemonę „VP1-4.2-VRM-04-R “ Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“.

Paraiška paramai gauti pagal 2007 – 2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1.4 prioritetą. Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas priemonę „VP1-4.2-VRM-02-R „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“.

Paraiška paramai gauti pagal 2007 – 2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1.4 prioritetą. Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas priemonę „VP1-4.2-VRM-02-R „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“.

Paraiška paramai gauti pagal 2007 – 2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1.4 prioritetą. Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas priemonę „VP1-4.2-VRM-02-R Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“.

 Paraiška paramai gauti pagal 2007 – 2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1.4 prioritetą. Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas priemonę „VP1-4.2-VRM-02-R Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“.

 Paraiška paramai gauti pagal 2007 – 2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1.4 prioritetą. Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas priemonę „VP1-4.2-VRM-02-R Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“.

Paraiška paramai gauti pagal 2007 – 2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1.4 prioritetą. Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas priemonę „VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorijų planavimas“.

Paraiška paramai gauti pagal 2007 – 2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1.4 prioritetą. Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas priemonę „VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorijų planavimas“.

Paraiška parengta pagal Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą 2007–2013 m.

Paraiška pateikta Viešojąjai įstaigai „PVC“ pagal paskelbtą LR Finansų ministerijos kvietimą finansavimui gauti pagal Norvegų finansinio mechanizmo subsidijų schemos „Patirties perdavimo ir bendradarbiavimo ryšių tarp vietinio, regioninio ir euroregioninio lygio partnerių Lietuvoje ir Norvegijoje stiprinimas“ paprojektį.

Paraiška pateikta Viešajai įstaigai Lietuvos verslo paramos agentūrai finansavimui gauti pagal paskelbtą 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ įgyvendinimo priemonės „E-verslas LT“ kvietimą Nr. 01.

Paraiška pateikta Paramos fondui Europos socialinio fondo agentūrai finansavimui gauti pagal 2007 – 2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos I prioriteto ,,Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonę Nr. VP1-1.1-SADM-06-K ,,Žmogiškųjų išteklių tobulinimas viešajame sektoriuje“, kvietimą Nr. 01.

Paraiška pateikta Paramos fondui Europos socialinio fondo agentūrai finansavimui gauti pagal 2007 – 2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos I prioriteto ,,Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonę Nr. VP1-1.1-SADM-06-K ,,Žmogiškųjų išteklių tobulinimas viešajame sektoriuje“, kvietimą Nr. 01.

Projekto paraiška pateikta pagal priemonės „Viešosios paskirties pasatų renovavimas nacionaliniu lygiu“ ES struktūrinių fondų finansavimui gauti. 

Projekto aprašymas pateiktas ES struktūrinių fondų paramai pagal pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ priemonę VP3-1.3-ŪM-01-V „Ekologinio (pažintinio) turizmo, aktyvaus poilsio ir sveikatos gerinimo infrastruktūros kūrimas ir plėtra“.

Projekto paraiška pateikta ES struktūrinių fondų paramai pagal Informacinių ir valstybės įvaizdį kuriančių leidinių leidybos projektų grupės kvietimą.

Projekto paraiška pateikta ES struktūrinių fondų paramai pagal 1.3 priemonę gauti.

Paraiška, kartu su visais reikalaujamais priedais parengta ir pateikta ES struktūrinių fondų finansavimui pagal Lietuvos 2004-2006 m. BPD 3.4 priemonę „Viešoji turizmo infrastruktūra ir paslaugos“ 1 veiklos sritį „Gamtinių išteklių panaudojimas poilsio bei sveikatingumo turizmo plėtrai“.

Paraiška pateikta ES struktūrinių fondų paramai pagal 3.1 priemonę gauti. Užsakovas – UAB ,,LITSPIN”.

Paraiška, kartu su visais privalomais priedais pateikta ES struktūrinių fondų paramai pagal 1.2 priemonę gauti. Užsakovas – VšĮ Kauno apskrities ligoninė.

Projektui parengta paraiška ir  pateikta dėl finansavimo Britų ambasadai Lietuvoje.

Bendradarbiaujant su Latgales (Latvija) regiono plėtros agentūra parengta regioninio projekto paraiška  ir pateikta INTERREG III A programos paramai gauti.

Regioninio projekto paraiška pateikta ES struktūrinių fondų paramai pagal 2.2 priemonę gauti. Dėl per didelio biudžeto ESF parama nesuteikta, siūlyta projektą teikti pakartotinai.

Paraiška pateikta ES struktūrinių fondų paramai pagal 2.2 priemonę gauti.

ES Parengta paraiška struktūrinių fondų paramai pagal 1.1 priemonę gauti. Užsakovas Kauno miesto savivaldybės administracija.

Parengta paraiška ES struktūrinių fondų paramai pagal 1.1 priemonę gauti. Užsakovas Kauno miesto savivaldybės administracija.

Parengta paraiška ES struktūrinių fondų paramai pagal 1.1 priemonę gauti. Užsakovas Kauno miesto savivaldybės administracija.

Parengta paraiška PHARE 2002 Bendradarbiavimo abipus sienos Baltijos jūros regione programai. Užsakovas Kauno miesto savivaldybė.

Paraiška pateikta 2002 PHARE ESS 1 Subsidijų schemai: Viešosios paslaugos verslui. Užsakovas Kauno miesto savivaldybės administracija.

Projekto paraiška dėl paramos gavimo pateikta SAPARD programai. Užsakovas Prienų rajono savivaldybės administracija.

Paraiška dėl finansinės paramos pateikta PHARE PPF  programai. Užsakovas Jonavos rajono savivaldybės administracija.

SAPARD programos finansavimui parengta paraiška. Užsakovas Kėdainių rajono savivaldybės administracija.

Paraiška dėl finansavimo pateikta  PHARE PPF programai. Užsakovas Jonavos rajono savivaldybės administracija.

Paraiška dėl finansavimo pateikta PHARE PPF programai. Užsakovas – Jonavos rajono savivaldybės administracija.

Paraiška pateikta Flandrų vyriausybei. Užsakovas – Kauno miesto savivaldybės administracija.

Paraiška pateikta Demokratijos Komisijai, JAV ambasada. Užsakovas – Kauno miesto savivaldybės administracija.

Paraiška pateikta ALF Baltijos – Amerikos partnerystės programai.

Pateikta paraiška Atviros Lietuvos Fondui.