Pradedamas įgyvendinti ES finansuojamas projektas

Šiandien VšĮ Kauno regiono plėtros agentūra pasirašė sutartį su Europos socialinio fondo agentūra dėl projekto „Kaišiadorių miesto gyventojų (pabėgėlių) socialinės atskirties mažinimas, stiprinant socialinius ryšius bendruomenėje“ finansavimo.

Projekto tikslas – sudaryti palankias sąlygas pabėgėlių integracijai, suteikiant reikiamas žinias apie socialinę, kultūrinę ir darbo aplinką Kaišiadorių mieste bei įtraukiant vietos gyventojus į pabėgėlių integracijos procesus Kaišiadorių mieste.

Projekto partneris – Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-09-04 – 2021-06-04.

Projektu bus siekiama išspręsti keletą problemų: gyventojų skaičiaus mažėjimą Kaišiadorių mieste, nepakankamą finansavimą nevyriausybiniam sektoriui, sprendžiant bei prisidedant prie socialinių problemų prevencijos, nepakankamą socialinę atskirtį patiriančių gyventojų įtraukimą į visuomeninį gyvenimą. Šios problemos nulėmė projekto įgyvendinimą, kurio metu socialinę atskirtį patiriantys asmenys (pabėgėliai) gaus informaciją apie socialines paslaugas, gyvenimo ir darbo sąlygas Kaišiadorių mieste, bus įtraukti į kultūrinę veiklą, turės galimybę dalyvauti bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklų veikloje, o taip pat projektu bus skatinama savanoriška veikla, siekiant, kad gyventojai aktyviai dalyvautų sprendžiant miestui aktualias problemas.

Projekto metu bus vykdomos 2 pagrindinės veiklų grupės: I. Renginių pabėgėliams ir bendruomenėms organizavimas (Grupinė konsultacija tikslinei grupei apie prieinamas socialines paslaugas Kaišiadorių mieste; Renginiai „Kultūrų pažinimas“; Socialinių ryšių bendruomenėje stiprinimo renginys); II. Bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklų kūrimas. Į projekto veiklas bus įtrauktos besiribojančių teritorijų vietos veiklos grupės – Kaišiadorių rajono, Kauno rajono, Jonavos ir Prienų rajonų – jų atstovai bus kviečiami dalyvauti projekto metu organizuojamuose renginiuose, taip pat jie bus kviečiami įsitraukti į viešą Facebook grupę, skirtą informacijai apie pabėgėlių integraciją, gyvenimo ir darbo sąlygas Kaišiadorių mieste, darbo pasiūlymus Kaišiadorių mieste, kitas socialines paslaugas, teikiamas pabėgėliam️s.